BIBU bubble minitron

Julkaisut

BIBUlaisten artikkeleja, bibulaisten esittelyjä ja policy briefejä.

Eduskuntavaalitutkimus 2019

Tämän teoksen otsikko, ”Politiikan ilmastonmuutos”, kuvaa suomalaisessa politiikassa ja vaalikampanjoinnissa kuluvalla vuosituhannella tapahtuneita merkittäviä muutoksia. Internet ja sosiaalinen media ovat monipuolistaneet vaaliviestintää ja toisaalta aiheuttaneet sen, että eri medioilla tavoitetaan kasvavassa määrin eri äänestäjäryhmiä.

Lue lisää

Understanding the Emerging Fourth Sector and Its Governance Implications

The fourth sector has traditionally been described as encompassing families, households, neighbours, and friends, however, competing definitions have recently begun to emerge. Three different strands can be observed in the fourth-sector literature. The first strand centres on the notion of one-to-one aid. The second strand centres on self-organizing civic activism. The third strand focuses on hybrid organizations.

Lue lisää

Why did Social and Healthcare Services Reform Fail in Finland?

Since 2005, successive Finnish governments have tried to reform the go-vernance of social and healthcare services by transferring the responsibility for organising these services from municipalities to larger entities. So far, all attempts have failed. This study analyses why this has been the case and how expert knowledge could be used to prevent future failures.

Lue lisää

Onko politiikka liian kuluttava intohimotyö?

Kansanedustajat työskentelevät demokratian ytimessä kansalaisille. Poliitikkojen työstä on paljon mielikuvia, osa ruusuisia ja toiset tylyjä. Mutta millaista kansanedustajan työ on kulttuurintutkijan näkökulmasta? Miten poliitikot jaksavat intohimotyössä? Voiko poliitikkoihin kohdistuva paine olla niin voimakasta, että se vaikuttaa kykyyn tehdä harkittuja päätöksiä?

Lue lisää

Gloomy at the Top: How the Wealthiest 0.1% Feel about the Rest

Growing inequalities have prompted research on the wealthiest groups and their cohesive practices and ideologies. This article suggests that emotional expression – how the members of the wealthy upper class feel about themselves and the rest of society – provides a way to examine their position in society.

Lue lisää

Neljän kuplan kansa – Miten suomalaiset äänestävät?

Globalisaatio ja talouden rakennemuutokset myllertävät yhteiskuntia ja synnyttävät myös voittajia ja häviäjiä. Tässä katsauksessa selvitämme miten suomalainen äänestyskäyttäytyminen on muutoksessa. Tutkimuksemme perusteella äänestäjät jakautuvat neljään eri tavoin äänestävään ryhmään eli kuplaan: porvareihin, punavihreisiin, kaikkiruokaisiin ja vetäytyjiin.

Lue lisää

Can you deliver a baby and vote? The effect of the first stages of parenthood on voter turnout

Becoming a parent is a profound change in one’s life that likely has consequences for political mobilization. This paper focuses on the earliest stages of parenthood, which have rarely been theorized nor empirically investigated. Close to childbirth, there may be substantial demobilizing effects due to hospital stays, immediate childcare responsibilities, parenting distress and the physical burden of pregnancy and childbirth.

Lue lisää

Palkkakuitti äänestyslippuna: tulojen yhteys äänestysaktiivisuuteen ja puoluevalintaan

Artikkelissa tarkastellaan, miten yhtäältä pienituloisuus ja toisaalta tulotason heikkeneminen heijastuvat eri puolueiden kannatukseen ja äänestysaktiivisuuteen vuosien 2011–2019 eduskuntavaaleissa. Tulokset osoittavat, että pienituloisuus on yhteydessä korkeampaan Vasemmistoliiton ja
matalampaan Kokoomuksen kannatukseen.

Lue lisää

Microdynamics, granularity and populism: The Finnish case

We study how measures of microdynamics such as job and worker flows, the job reallocation rate and the labor market churning rate are related to populism support. Moreover, we investigate the relation between employment shocks to large firms, granular shocks, and populism.

Lue lisää

Anxious politicians: Productivity imperatives in the Finnish Parliament

This paper offers new perspectives on work cultures in politics by exploring the ambivalent connections among productivity imperatives and affirmative sociality within an under-researched group: Finnish members of Parliament (MPs). The study aim is to locate the MPs within the landscape of cultural sociology and theory, particularly in relation to the growing interest in the affective infrastructures of on-call work cultures.

Lue lisää

1990-luvun laman uhrien kohtelu Arsenalin saatavakannan myynnissä

Yhteiskunnan rakennemuutokset, mukaan lukien talouslamat, jakavat ihmisiä niin sanottuihin voittajiin ja häviäjiään. Muutosten häviäjillä on riski menettää identiteettinsä ja luottamuksensa, mikä voi heijastua vihamielisyytenä ja passiivisuutena demokraattisissa prosesseissa. Tarkastelemme seuraavassa 1990-luvun pankkikriisin loppuselvittelyyn kuulunutta tapausta, jossa valtion omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin saatavakanta myytiin vuonna 2000 ulkomaisille perintäyhtiöille.

Lue lisää

BIBUn vaikuttavuuskertomukset

Bibun tavoitteena on tutkia talouden rakennemuutoksen vaikutuksia kansalaisten poliittiseen osallistumiseen sekä tunnistaa osallistumisen kuiluissa ja kuplissa olevia ryhmiä ja herättää näistä teemoista julkista keskustelua. BIBU pyrkii myös vahvistamaan suomalaista hyvinvointimallia vastaamaan kansalaisten tarpeita ja toiveita. Käytännön ratkaisuja BIBU tuottaa demokratiakiihdyttämössä, jossa kehitetään ja testataan ratkaisuja osallisuuden edistämiseksi. Lue BIBUn vaikuttavuuskertomuksesta, miten olemme tähän mennessä edistäneet näitä tavoitteita.

Lue lisää

Affective economy of national-populist images: Investigating national and transnational online networks through visual big data

In our article, we investigate the affective economy of national-populist image circulation on Facebook. This is highly relevant, since social media has been an essential area for the spread of national-populist ideology. In our research, we analyse image circulation as affective practice, combining qualitative and quantitative methods.

Lue lisää

The “losers of automation”: A reservoir of votes for the radical right?

This paper studies the association between the risk of automation and vote choice in 11 West European countries. We extend upon labour economics literature on the effects of automation on the labour market by focusing on the political consequences of automation. We also build on existing work relating labour market risks to support for radical right parties. We argue that automation threat is most likely to increase support for radical right parties. We demonstrate that those more inclined to vote for the radical right rather than the average voters are those who are both threatened by automation and are still “just about managing” economically.

Lue lisää

From Generation to Generation: The Role of Grandparents in the Intergenerational Transmission of (Non-)Voting

This study explores the role of grandparents in the intergenerational transmission of the propensity to vote. Grandparental effects are theorized in terms of both social learning and status transmission. The analysis takes advantage of a unique Finnish data set that links official turnout data for grandparents, parents and adult grandchildren with demographic and socioeconomic information from administrative sources. Even controlling for a variety of status-related characteristics, having non-voting grandparents proves to have a negative effect on the adult grandchild’s propensity to vote.

Lue lisää

Jobs at risk? Task routineness, offshorability, and attitudes toward immigration

In this paper, we study the relationship between occupational vulnerability and attitudes toward immigration in Western Europe. We measure occupational vulnerability as the risk of unemployment due to routine-biased technological change and offshoring of jobs to other countries. Previous empirical studies in political economy have shown that individuals’ policy preferences echo their economic risks and prospects.

Lue lisää

Public Innovation – Concept, Praxis, and Consequence

Public innovation is a deliberate attempt at increasing public value by development of public service delivery and policy implementation, often through renewal of governance processes that involves collaboration and experimentation for learning. The desired effects are often hard to capture and may show only in the long run, while unintended consequences of public innovation measures that are difficult to foresee may be as significant as the planned outcomes.

Lue lisää

Hands-off or Hands-on Governance for Public Innovation? A Comparative Case Study in the EU Cohesion Policy Implementation in Finland

Public innovation is increasingly strived for by involving non-state agents in policy implementation. Public governance theory has assumed the public administration better govern the activity hands-off by providing incentives and pressure. The theory-driven research agenda has, however, not sufficiently put the assumption to test. This paper compares two similar public innovation projects in employment management of which one was governed hands-off and the other hands-on.

Lue lisää

Poliittinen luottamus – käsitteet, teoriat ja mittaaminen

Tarkastelemme, mitä poliittisella luottamuksella tarkoitetaan, mitkä tekijät selittävät sen tasoa ja mikä on poliittisen luottamuksen suhde kriittiseen kansalaisuuteen. Pohdimme, miten poliittinen luottamus eroaa rinnakkaiskäsitteistään, kuten responsiivisuudesta ja tyytyväisyydestä demokratiaa kohtaan.

Lue lisää

Turning Ideas into Proposals: A Case for Blended Participation During the Participatory Budgeting Trial in Helsinki

Balancing between online-offline stages of participatory procedures is a delicate art that may support or hinder the success of participatory democracy. Participatory budgeting (PB), in particular, is generally rooted in online platforms, but as our case study on the City of Helsinki PB trial suggests, face-to-face events are necessary to engage targeted and often less resourceful actors in the process.

Lue lisää

Samassa veneessä? Keskituloisten tuloliikkuvuus rakennemuutoksen Suomessa

Maiden sisäiset tuloerot ovat kasvaneet ja keskituloisten aseman on nähty heikentyneen useissa kehittyneissä maissa. Artikkelissa tarkastellaan keskituloisten ansiotulokehitystä 2000-luvun Suomessa ja tutkitaan riskitekijöitä, jotka ovat yhteydessä
keskituloisten suhteellisen tuloaseman muuttumiseen. Etenkin yrittäjien ja teollisuustyöntekijöiden tulokehitys on ollut epävarmaa.

Lue lisää

Is There Room for Targeting within Universalism? : Finnish Social Assistance Recipients as Social Citizens

This article focuses on the role of means-tested social assistance in Finland, which is often considered one of the Nordic
welfare states described as having a universal welfare model. The article scrutinises the capacity of the final safety net to
enhance the social citizenship of social assistance recipients. The Finnish social security system combines social insurance
(earnings-related benefits), universal benefits (flat-rate benefits), free or affordable public services, and social assistance as a means-tested and targeted element, and thus it is a discussion on the degree of universalism that best captures the nature of universalism in the Finnish welfare state.

Lue lisää

The Relational Nordic Welfare State Between Utopia and Ideology

The success of the Nordic welfare state is well known, but the key drivers of its remarkable expansion are not. This book explores the relationships between citizens that constitute the normative groundwork of Nordic societies, arguing that the quality of relations steers welfare development.

Lue lisää

Miten palauttaa kirkon päätöksentekokyky?

Tapa, jolla kirkolliskokouksen edustajat valitaan, on niin epäselvä, että edes vaalien jälkeen ei voi olla varma tulevan kauden linjasta. Vaikeaselkoisuus heijastuu päätöksentekoon.

Lue lisää

Poliittinen osallistuminen osana kokonaisvaltaista kotoutumista

Tutkimuksessa tarkastellaan ulkomaalaistaustaisten äänioikeutettujen osallistumista vuosien 2012 ja 2017 kuntavaaleihin. Analyysit pohjautuvat Tilastokeskuksen tuottamaan yksilötasoiseen rekisteriaineistoon, jonka äänestystiedot ovat peräisin oikeusministeriön ylläpitämästä sähköisestä äänioikeusrekisteristä. Tutkimuksemme keskeinen lähtökohta on, että kotoutuminen muodostaa yhden dynaamisen kokonaisuuden, jonka eri osat joko tukevat tai heikentävät toisiaan. Tällaisten dynaamisten vaikutusten
analysointi on hankalaa johtuen eri tekijöiden keskinäisistä riippuvuuksista. Tämän vuoksi olemme pitäytyneet mahdollisimman
pelkistetyissä malleissa.

Lue lisää

What to expect when you’re expecting: Preferences for representation among voters and political elites

Like any reciprocal relationship, representation is filled with expectations. Different types of voters have different types of ideas on how elected politicians should behave in their role as representatives, and what should be considered as the primary focus of representation. Candidates running for elections or MPs already familiar with real-life decision-making situations might have corresponding yet not necessarily matching preferences. The extent to which these expectations overlap is, in turn, pivotal for the process legitimacy of representative democracies.

Lue lisää

Place Narratives and the Experience of Class: Comparing Collective Destigmatization Strategies in Two Social Housing Neighborhoods

A growing body of literature has investigated the various ways in which residents of stigmatized neighborhoods respond to and cope with stigmatization. However, these approaches have fallen short in tackling the question of how particular places shape responses to stigmatization. In this article, I take seriously the question of context and, based on a comparative ethnography of two social housing neighborhoods in Finland, show how residents in similar social structural positions differed in terms of the cultural milieus they inhabited, presenting them with different cultural resources for dealing with stigmatization.

Lue lisää

Historical and Spatial Layers of Cultural Intimacy: Urban Transformation of a Stigmatised Suburban Estate on the Periphery of Helsinki

Kontula, a suburban estate at the margins of Helsinki, Finland, has been plagued by a notorious reputation since its construction in the 1960s. At different moments in history, it has reflected failed urbanity, with shifting emphases on issues such as rootlessness, segregation, intergenerational poverty, and unsuccessful integration of immigrants. Unlike many other suburban estates in Helsinki, it has become a potent symbol of the ills of contemporary urbanity in the vernacular geography of the city. Based on ethnographic fieldwork, this article explores how its inhabitants experience the dynamic between the internalised stigma and their responses to it. The focus is on how historically formed and spatially defined senses of belonging and exclusion shape their everyday lives and how they have found ways to challenge the dominant perceptions about their homes and neighbourhoods.

Lue lisää

Väitös: Deliberative representation in parliament

Jenni Rinteen väitöstutkimus ”Deliberative representation in parliament” pureutuu punnitsevan ja harkitsevan puheen ja poliittisen edustamisen kysymyksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella parlamenttia edustamisen ja deliberaation eli harkitsevan ja punnitsevan puheen paikkana. Tutkimuksen kysymyksenasettelu on lähtökohdiltaan teoreettinen. Se sijoittuu politiikan teorian, erityisesti deliberatiivisen demokratiateorian ja poliittista edustamista käsittelevien keskusteluiden läpileikkauskohtaan. Johtuen siitä, että edustamisen ja deliberaation välinen suhde on jokseenkin aliteoretisoitu, on myös tästä näkökulmasta tehtyjen, edustajien toiminnalliseen työympäristöön sijoittuvien empiiristen tutkimusten määrä vähäinen. Täten tutkimuksella on myös toinen tavoite: tuoda parlamentti ja siellä tapahtuva edustustoiminta empiirisen tutkimuksen kohteeksi.

Lue lisää

From Duverger to the Seat Product: seeking a pattern in experts’ evaluation of electoral systems

Widely influential Duverger’s “law” and “hypothesis” describe the main direction of influence of electoral rules on party systems; however, their formulations are quite blurry what makes their application to concrete electoral results often ambiguous. Therefore, this research conducted an original survey among electoral experts (n = 131) to explore whether they apply Duverger’s rule in a consistent pattern which could lead to its less ambiguous specification.

Lue lisää

Meidän Korso -hankkeen arviointiraportti

Raportissa arvioidaan Meidän Korso -hanketta, jolla toteutettiin vuosina 2018–2019 osallistuvaa budjetointia Vantaalla. Oikeusministeriön myöntämän avustuksen turvin hankkeen tavoitteena oli edistää turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta ja vähentää syrjäytymisen
kokemusta Korson suuralueella. Lisäksi tavoitteena oli parantaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia omalla asuinalueellaan sekä edistää paikallisten asukkaiden, yhteisöjen ja viranomaisten verkostoitumista.

Lue lisää

Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin väliarviointi OmaStadi 2018–2019

Helsingin kaupungin osallistuva budjetointi (OmaStadi) on kunnianhimoinen ja uskalias hanke, jossa kaupunkilaiset saavat ehdottaa ideoita ja äänestää miten 4,4 miljoonaa euroa jaetaan kaupungin kehittämiseksi. Arviomme mukaan hankkeen alkutaival on toteutunut varsin onnistuneesti mutta tulevaisuudessa on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin toteutuksen osa-alueisiin: toimeenpanon riittävä
läpinäkyvyys ja dialogisuus, syrjään jäävien ryhmien nykyistä parempi osallisuus, prosessin virtaviivaisuus, viestinnän sujuvuus ja ehdotusten pelisääntöjen selkeys kaupunkilaisille.

Lue lisää

Huipputuloiset — Suomen rikkain promille

”Rahasta ei puhuta, rahaa omistetaan.” Keitä ovat Suomen rikkaimmat, mitä he ajattelevat, ja miltä yhteiskunnan huipulla näyttää? ”Huipputuloiset” on kirja Suomen suurituloisimmasta promillesta. Se kertoo, mitä rikkaat ajattelevat itsestään ja muista.

Lue lisää

Language matters? Antecedents and political consequences of support for bilingualism in Canada and Finland

Language policies are important sociopolitical features of multilingual countries. Not only do they regulate relations with governmental authorities, but they can also impact intergroup relations. Yet, empirical research has tended to ignore language policies. Very little is known in relation to the factors that lead individuals to support or oppose such policies.

Lue lisää

Policy Brief: The Co-Creation Radar a Comprehensive Public Participation Evaluation Model

A well-functioning democracy cannot exist without citizens who want to have an impact on society. Interest in political participation by joining political parties and voting has weakened, yet the desire to effect change remains. Citizen participation has become increasingly important in Finland, and the public sector has been tasked with developing participation opportunities for citizens.

Lue lisää

Policy Brief: Yhteisluomisen tutka – Malli osallisuustoiminnan kokonaisvaltaiseen arviointiin

Toimiva demokratia edellyttää kansalaisia, jotka haluavat vaikuttaa yhteiskuntaan. Kiinnostus osallistua politiikkaan puolueiden ja äänestysten kautta on heikentynyt, mutta tahto tehdä merkityksellisiä asioita ei ole kadonnut. Tässä Kansalaisuuden kuplat ja kuilut (BIBU) -tutkimushankkeen katsauksessa esittelemme mallin, jonka avulla kunnat, kaupungit tai muut organisaatiot voivat arvioida ja kehittää osallisuutta edistäviä innovaatioita.

Lue lisää

Policy Brief: Suomalaisten ansiotuloliikkuvuus ja ammattiryhmän vaihdokset rakennemuutoksen aikana

Talouden rakennemuutos ja globalisaatio ovat vaikuttaneet työhön ja toimeentuloon eri puolilla maailmaa. Maiden sisäiset tuloerot ovat kasvaneet ja keskituloisten aseman on nähty heikentyneen useissa kehittyneissä maissa, kun taas maiden väliset tuloerot ovat kaventuneet.

Lue lisää

Policy Brief: Kuuluuko pienituloisten, duunarien, nuorten ja Itä-Suomen ääni muita huonommin eduskuntavaaleissa?

Kuuluuko pienituloisten, duunarien, nuorten ja Itä-Suomen ääni muita huonommin eduskuntavaaleissa? Joka kolmas äänioikeutettu jätti äänestämättä viime eduskuntavaaleissa.

Lue lisää

BIBU on mukana Ratkaisuja tieteestä -tapahtumassa 14.2.2019

Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimushankkeet tuottavat tietoa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, toiminnassa ja ongelmanratkaisussa hyödynnettäväksi. Ratkaisuja tieteestä -tapahtumassa 14.2.2019 nämä ratkaisut pääsevät esiin.

Lue lisää

A Stronghold of Routine Corporatism? The Involvement of Interest Groups in Policy Making in Finland

While the Nordic countries have a tradition of integrating privileged interest groups into policy making, a number of studies have argued that this Nordic ‘routine corporatism’ has changed over the last decades. Studies of Denmark, Norway and Sweden demonstrate that interest groups are less frequently involved in committees preparing policy, that lobbying of parliament has become more important and that the position of citizen groups has strengthened.

Lue lisää

Capitalizing Relationships: Modes of Participation in Crowdsourcing

While crowds online are increasingly used for data gathering and problem solving, the relationships and structures within these processes remain largely unexamined. For understanding the usage of crowdsourcing and to design appropriate technologies and processes, it is important to understand how different tools support relationships in these contexts.

Lue lisää

Motivating Participation in Crowdsourced Policymaking: The Interplay of Epistemic and Interactive Aspects

In this paper, published in Proceedings of ACM Human-Computer Interaction (CSCW ’18), we examine the changes in motivation factors in crowdsourced policymaking. By drawing on longitudinal data from a crowdsourced law reform, we show that people participated because they wanted to improve the law, learn, and solve problems.

Lue lisää

Barriers for Crowd’s Impact in Crowdsourced Policymaking: Civic Data Overload and Filter Hierarchy

While crowdsourcing is an increasingly common method of open-government practices to strengthen participatory democracy, its impact on governance is unclear. Using data from a crowdsourced city-plan update by the City of Palo Alto, California, this article examines the impact of a crowd’s input on policy changes.

Lue lisää

The Constructive Role of Journalism

This paper examines the normative role of constructive journalism—also called “solutions journalism”—by analyzing metajournalistic discourse about solutions-focused journalism. The findings show that constructive and solutions journalism are defined similarly: they profess traditional Anglo-Saxon journalistic norms and practices, even as they shift focus from problems to solutions.

Lue lisää

Normative paradoxes in 360° journalism: Contested accuracy and objectivity

This paper examines the sense of presence, attitude change, perspective-taking, and usability of a split-sphere, first-person perspective 360 degree video about gender inequality, in which people can choose to watch the narrative from the male or female character’s perspective. Sixty-seven participants were randomly assigned to watch (1) the video in 360 degree split-view in a head-mounted display, (2) the same film as 180 degree in a HMD, or (3) a flat control version of the video on a laptop.

Lue lisää

Sense of Presence, Attitude Change, Perspective-Taking and Usability in First-Person Split-Sphere 360° Video

In this article, which is based on an analysis of 101 political scandals in Denmark, Finland, Norway, and Sweden from 2010 to 2016—and a study of political scandals in the wake of the #MeToo movement in 2017–2018—we show that mediated scandals have become a standard feature of political life in Nordic countries.

Lue lisää

The New Normal: Scandals as a Standard Feature of Political Life in Nordic Countries

In this article, which is based on an analysis of 101 political scandals in Denmark, Finland, Norway, and Sweden from 2010 to 2016—and a study of political scandals in the wake of the #MeToo movement in 2017–2018—we show that mediated scandals have become a standard feature of political life in Nordic countries.

Lue lisää

Policy brief: Eri toimijoiden positiot aktiivimallin valiokuntakäsittelyssä

Policy brief, jonka tarkastelun kohteena on intressiryhmien edustamat intressit aktiivimallina tunnettua hallituksen esitystä 124/2017 vp koskien.

Lue lisää

Regional economic disparities in Finland

In this note, I study the Finnish regional dispersion of economic indicators such as the GDP per capita, labour productivity, the employment rate and the compensation of employees.

Lue lisää

Economic Dynamics and Changes in Values and Attitudes among Finnish Regions: A Descriptive Analysis

In this note, I study the Finnish regional dispersion of economic indicators such as the GDP per capita, labour productivity, the employment rate and the compensation of employees

Lue lisää

Wealth Elite Moralities: Wealthy Entrepreneurs’ Moral Boundaries

This article examines the moral boundary work of wealthy Finnish entrepreneurs belonging to the country’s top 0.1 per cent of earners.

Lue lisää